قابل توجه هنرجویان عزیز

هزینه کتاب سال تحصیلی آینده را به شرح زیر فقط تا پایان خرداد ماه جاری به شماره کارت 6037991899717064 هنرستان فنی نمونه دولتی دارالفنون هرچه سریعتر واریز نمایید. با تشکر

دهم برق( پایه ای که فعلا در آن مشغول به تحصیل هستید): 654000 ریال

دهم الکترونیک( پایه ای که فعلا در آن مشغول به تحصیل هستید): 647000 ریال

یازدهم برق( پایه ای که فعلا در آن مشغول به تحصیل هستید): 627000 ریال

یازدهم الکترونیک( پایه ای که فعلا در آن مشغول به تحصیل هستید): 626000 ریال

در ضمن برای دریافت کارنامه پایانی تسویه حساب شهریه الزامی است.