هنرجویان عزیز .در سایت هنرستان  صفحاتی از کتاب که گذاشته شد را مطالعه و به الگوهای پرسش آن پاسخ مناسب دهید . و به عنوان نمونه سوال امتحانی مورد عنایت قرار داده  و ضمنا این که تحقیق کنید های  ذکر شده در آن صفحات را برای کسب نمره کلاسی   اریه مطلب دهید.