دانش آموزان کلاس دوازدهم برای یادگیری مابقی دروس از کتاب راهنما استفاده کنند و معانی شعر و نثر و جواب تمرینات گارگاه درس پژوهی را از آن پیدا کنند و لغات پایان کتاب را کامل یاد بگیرند