گلپایگانی

دبیر دینی

به زودی تکمیل می گردد

علیزاده

دبیر ریاضی

به زودی تکمیل می گردد

دست افکن

دبیر زبان

به زودی تکمیل می گردد

میر حسینی

دبیر ورزش

به زودی تکمیل می گردد

سروش

دبیر ادبیات فارسی

به زودی تکمیل می گردد

ظمآنی

دبیر شیمی

به زودی تکمیل می گردد

علی صابری

دبیر اجتماعی

به زودی تکمیل می گردد

کربلایی باقری

مشاوره

به زودی تکمیل می گردد

ولیان

سلامت و بهداشت ، محیط زیست

به زودی تکمیل می گردد

کاشانی

پرورشی

به زودی تکمیل می گردد

فاصلی

دبیر فناوریهای نوین

به زودی تکمیل می گردد

علی اسدی

کار آفرینی ، الزامات

به زودی تکمیل می گردد

مرتضی امینیان

دبیر اخلاق حرفه ای

کارشناس ارشد معماری
مدرس رشته های ساختمان.معماری.نقشه برداری
سابقه: ۱۰ سال
سوابق درون سازمانی در مدت مذکور :
هنرآموز رشته های ساختمان . معماری و نقشه برداری (۶ سال )
معاون آموزشی هنرستان چمران دامغان(یک سال)
معاون اجرایی هنرستان نمونه دارالفنون شاهرود(یک سال)
معاون فنی و مهارتی هنرستان دارالفنون شاهرود (دو سال )
سرگروه رشته معماری و ساختمان و نقشه برداری دامغان ( دو سال )
سرگروه رشته معماری و ساختمان و نقشه برداری استان سمنان (یک سال )
دبیر مشاوران جوان مدیریت آموزش و پرورش شهرستان شاهرود ( دو سال )

سید حسین موسوی

دبیر دفاعی

به زودی تکمیل می گردد

ربیعی

دبیر تاریخ

به زودی تکمیل می گردد

بنی عامری

دبیر جغرافیا

به زودی تکمیل می گردد

یاوری

دبیر دانش فنی ، الزامات ، تعمیر لوازم خانگی

به زودی تکمیل می گردد

حیدری

دبیر سیم پیچی

به زودی تکمیل می گردد

کلاته جاری

دبیر مونتاژ ، عرضه تخصصی

به زودی تکمیل می گردد

رزازان

دبیر جریان ضعیف ، نقشه کشی

به زودی تکمیل می گردد

بیطرف

دبیر ساخت پرژه ، مدار چاپی

به زودی تکمیل می گردد

حمید غلامی

دبیر دانش فنی

به زودی تکمیل می گردد

حسنی

دبیر رله ، هوشمند

به زودی تکمیل می گردد

اصغری

دبیر تابلو برق فشار ضعیف ، سیم کشی برق
دانش فنی

به زودی تکمیل می گردد

ترشیزی

به زودی تکمیل می گردد

میرزایی

استادکاری

به زودی تکمیل می گردد

جبلی

استادکاری

به زودی تکمیل می گردد

امیر ولیان

خدمات

به زودی تکمیل می گردد